مطالعات امکان سنجی شامل مباحث زیر است

Rate this post

امکان سنجی سیستمی

امکان سنجی حقوقی:بررسی اینکه انجام پروژه مورد نظر با الزامات قانونی مغایرتی نداشته باشد. به عنوان مثال، یک سیستم پردازش داده لازم است با سیاستهای حفاظت اطلاعات منطقه همخوانی داشته باشد.

امکان سنجی عملیاتی

امکان سنجی اقتصادی:بررسی اینکه آیا پروزه مذکور، سودآور است یا خیر. در این مرحله هزینه‌ها، سود و منافع حاصل از اجرای پروژه بررسی می‌شوند.

امکان سنجی فنی: در این مرحله منابع فنی مورد نیاز برای انجام پروژه برآورد و بررسی میشوند.

امکان‌سنجی زمانی: در این مرحله زمان انجام پروژه تخمین زده می‌شود و برای آن برنامه ریزی منایع می‌شود. اگر مدت زمان اجرای پروژهبسیار طولانی باشد و نتواند اهداف مورد نظر را تأمین کند، انجام پروژه توجیه پذیر نیست با شکست مواجه می‌شود.

امکان‌سنجی درباره شدنی‌بودن موضوع‌ها بحث می‌کند. مطالعات امکان‌سنجی، پس از مرحله پیدایش طرح و تعریف چارچوب کلی آن از لحاظ مشخصات کلیات اولیه محصول، ظرفیت تولید و میزان سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. این مطالعات بنا به نیاز و درخواست کارفرما، در سطوح مختلفی از جزئیات پروژه می‌تواند وارد شود. مطالعات امکان‌سنجی شامل فصل‌های زیر می‌باشد: گزارش سابقه متقاضی، مطالعات بازار، مطالعات فنی، نتایج نرم‌افزار کامفار، بررسی‌های مالی.

The feasibility of a system
Legal feasibility: check if the project does not conflict with legal requirements. For example, a data processing system must be compatible with the data protection policy.
Operational feasibility
Economic viability: check whether the project is profitable or not. At this stage, cost, profit and benefits of the project are reviewed.
Technical feasibility: technical resources required for the project is estimated at this stage and checked.
Study time: at this stage of the project is estimated time and resources to plan for it. If the duration of the project
Is very long and can not provide the desired goals, not justified projects fail.
Feasibility study on the issue Shdnybvdn. Feasibility studies, after the creation of the project and define the overall framework of the general characteristics of the product, production capacity and the investments carried out. These studies required the employer, at different levels of detail can be imported project. Feasibility studies include the following chapters: report of the applicant, market studies, technical studies, results Kamfar software, financial investigations.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *