مطالعات امکان-سنجی نهایی

Rate this post

مطالعات امكان سنجي نهايي (Feasibility Study)، پس از مرحله پيدايش طرح و تعریف چارچوب کلی آن از لحاظ مشخصات محصول، ظرفیت تولید و میزان سرمایه گذاری انجام مي شود. اين مطالعات بنا به نياز و درخواست کارفرما، در سطوح مختلفي از جزئيات پروژه مي تواند وارد شود. در اين مطالعات متناسب با ابعاد پروژه، عمدتا به موارد زير توجه مي شود:

۱- تعيين ساختگاه طرح

-aتعيين گزينه هاي ساختگاه طرح در محل انتخابي براي اجراي طرح

-bمقايسه و اولويت بندي گزينه هاي مختلف ساختگاه طرح و تهيه گزارش انتخاب ساختگاه

– ۲مطالعات مهندسي پايه و طراحي اوليه

-aبازنگري و تكميل اطلاعات و داده هاي اوليه مربوط به شرايط جوي ، زمين شناختي و آب شناختي ساختگاه، امكانات زيربنايي قابل دسترس براي طرح شامل منابع آب، منابع انرژي، منابع نيروي انساني، b-سيستم هاي حمل و نقل،‌ منابع تامين مواد خام، مواد اوليه و مصالح

-cمطالعات مهندسي پايه و طراحي مواد اوليه و فرآيند

d-جانمايي و آرايش واحدها، سيستم ها و تجهيزات طرح

e-طراحي مهندسي اوليه شامل مهندسي فرآيند، طراحي اوليه سيستم ها و تجهيزات مكانيكي، طراحي اوليه كارهاي لوله كشي، طراحي اوليه كارهاي ساختماني و زيربنايي، طراحي اوليه سيستم ها و تجهيزات برقي، طراحي اوليه سيستم هاي كنترل و ابزار دقيق

f-تهيه فهرست اقلام عمده كليه واحدها، سيستم ها و بخشهاي مختلف طرح شامل فهرست مصالح و مقادير آنها، تجهيزات و ماشين آلات و ابزار آلات مورد استفاده در كار.

۳-تعيين خط مشي اجرائي طرح

a-تعيين گزينه هاي تفكيك طرح به پرو‍ه هاي مستقل با فصل مشترك هاي مشخص با يكديگر

b-تعيين گزينه هاي تقسيم كار بين مشاوران، سازندگان و پيمانكاران

c-اولويت بندي گزينه هاي اجرايي با توجه به قابليت هاي اجرايي قابل دسترس، برنامه زمانبندي طرح و هزينه هاي طرح

۴-تهيه برنامه زمان بندي طرح به تفكيك پروژه ها براي فعاليت ها و خدمات مهندسي، تداركات، پشتيباني تداركات، كنترل كيفيت، ساخت (شامل عمليات ساخت و نصب)، مالي، تجهيز نيروي انساني براي دوره بهره برداري و راه اندازي

۵ – برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري ارزي و ريالي طرح به تفكيك پروژه ها

۶- تهيه و ارائه گزارش مرحله امكان سنجي نهايي.

Final Feasibility Study (Feasibility Study), after the development of the project and define the overall framework in terms of product specifications, production capacity and the investments carried out. These studies are based on the employer’s needs and requests, at different levels of detail project can be entered. In these studies, according to the dimensions of the project, mainly due to the following:
۱٫ Determining the site plan
-a project site to determine the location of choice for project options
-b compare and prioritize different options and reporting project site selection Site
– ۲ basic engineering studies and preliminary design
-a revision and completion of primary data related to environmental conditions, geological and hydrological structure, available infrastructure for the project, including water, energy, human resource, b- transport systems, providing material raw, raw materials and materials
-c basic engineering studies and design, materials and process

d- layout and configuration of the units, systems and equipment design
e- initial engineering design includes process engineering, mechanical systems and equipment preliminary design, preliminary design work, plumbing, construction and infrastructure conceptual design, preliminary design systems and electrical equipment, basic design of control systems and instrumentation
f- inventory items all units, systems and parts of the plan, including the list and quantities of materials, equipment and machinery and tools used on the job.
۳٫ Policy-Making project
a- determine options for resolution independent design project together with specific interface
b- determine the options division of labor between consultants, builders and contractors.
c- prioritize the implementation options available with regard to functionality, schedule and cost of the project plan
۴-prepared schedule according to plan activities and service projects for engineering, procurement, logistics support, quality control, construction (including construction and installation), financial, human resource mobilization for the operation and commissioning
۵ – Estimated investment costs foreign exchange based design projects
۶٫ preparation and presentation of the final feasibility study stage.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *