تفاوت ميان مطالعات امکان سنجي براي سرمايه گذاري و مطالعات امکان سنجي با هدف دريافت تسهيلات از سيستم بانکي

ميان مطالعات امکان سنجي براي سرمايه گذاري و مطالعات امکان سنجي با هدف دريافت تسهيلات از سيستم بانکي بايد تفاوت قائل شد. در صورت پذيرش اين تفاوت، آنگاه مي توان چنين گفت که اگر نتيجه حاصل از مطالعات امکان سنجي براي دريافت تسهيلات از سيستم بانکي منفي بود، لزوما به معناي توجيه ناپذير بودن طرح نخواهد بود. اين ادعا از آنجا نشات مي گيرد که تقاضاي دريافت تسهيلات از بانک يا هر سرمايه گذار ثانويه غير از مجموعه شرکاي اوليه در پروژه، نوعي پيشنهاد شراکت به آنهاست و در اين حالت بايد ريسک مترتب بر چنين شراکتي نيز در محاسبات و مطالعات امکان سنجي لحاظ شود. به خواندن ادامه دهید

سرفصل های مطالعات امکان سنجي

بخش اقتصادي

اطلاعات مربوط به مکان پروژه، دستيابي به نيروي انساني متخصص يا ساده، امکانات عمومي مورد نياز مانند آب، برق و انرژي، راه هاي دسترسي به محل اجراي پروژه و تاثيرات اقتصادي اجراي پروژه در سطوح منطقه اي، ملي و بين المللي در اين بخش مورد بررسي قرار مي گيرد. به خواندن ادامه دهید

محتواي امکان سنجي

آنچه تحت عنوان گزارش مطالعات تهيه مي شود بايد به شکلي جامع، دربرگيرنده کليه جوانب و عوامل موثر بر پروژه يا موقعيت سرمايه گذاري باشد. براي نيل به اين هدف، يک گزارش مطالعات امکان سنجي، حداقل در برگيرنده سرفصل هاي کلي زير خواهد بود :

بخش اقتصادي، بخش بازار ، بخش فني ، بخش مالي ، بخش مديريت به خواندن ادامه دهید

سر فصل های مطالعات امکان سنجی به شرح زیر می باشد

الف)سابقه و تاریخچه طرح

ب)بازار و ظرفیت کارخانه

ج)مواد اولیه و نهاده های مورد نیاز

د)موقعیت و محل کارخانه به خواندن ادامه دهید

رویکرد گروه صنعتی آفاق در تدوین سر فصل های مطالعات امکان سنجی

رویکرد گروه صنعتی آفاق در تدوین این مطالعات استفاده از آخرین تکنیکهای علمی و همچنین شرایط محیطی اقتصاد ایران و ظرفیت صنعتی ایران می باشد. لذا در این مطالعات علاوه بر رویکردهای شناخته شده علمی از دانش تجربی مؤسسه و واقعیتهای اقتصادی نیز استفاده می گردد تا تمامی ابعاد بازاری و اقتصادی طرحها مشخص گردد. به خواندن ادامه دهید

گزارش امکان سنجی

در متن اين گزارش، بايد از جمله به موارد زير پرداخته شود:

 • امکانات بالقوه سازمان
 • ريسک‌ها، خطرات و احتمال آنها
 • اولويت‌ها در سازمان
 • محدوده کاربرد
 • جنبه‌هاى تجارى – اقتصادي
 • زمينه‌هاى رقابت
 • اهميت پروژه يا توليد براى سازمان
 • اقدامات اوليه لازم
 • طرح پيشنهادى براى اجراء
 • اقدامات لازم در طول مدت انجام کار
 • نيروى انسانى لازم
 • امکانات و تجهيزات لازم
 • دوره حيات پروژه يا توليد
 • طرح زمان‌بندى اجراء با توجه به اولويت‌ها
 • هزينه اجراء
 • In the context of this report, including the following must be addressed:

  The potential
  Risks, hazards and their likely
  Priorities in the organization
  Application range
  Commercial aspects economic
  Competition grounds
  The importance of the project or the organization
  Initial actions
  Project proposals for implementation
  Measures during work
  Manpower
  Facilities and equipment
  Project life cycle or production
  Project implementation schedule according to priorities
  Cost Performance

 

مراحل امکان سنجی

اول) بررسی تقاضا، تعیین حوزه ی عملکرد یا محدوده ی پروژه، شناخت سیستم موجود، شناخت نیاز ها و مشکلات.

دوم) بررسی و تحلیل اهداف سیستم جدید. معمولاً بر اساس اولویت و تقدم اجرایی طبقه بندی می شوند. پس برای هر هدف افراد و واحدهای ذینفع مشخص می گردند.

سوم) تعیین موجودیت های خارجی در ارتباط مستقیم با سیستم. در این مرحله باید دیاگرام متن که شاخص حوزه ی عملکرد سیستم است را مشخص کرد.

چهارم) تعیین عوامل محدودکننده ی اجرای پروژه. به عبارت دیگر میزان ریسک در موفقیت پروژه مشخص می شود.

پنجم) تعیین دقیق محدوده ی پروژه. نیازها را مشخص کرده و به تایید مشتری رساند.

ششم) ارانه راه حل.

هفتم) بررسی اقتصادی پروژه. هزینه های سخت افزاری، نرم افزاری، افراد، مکان و زمان

I) review the application to determine the scope of the performance or the scope of the project, identification of the existing system, identify needs and problems.

Ii) analysis of the objectives of the new system. Usually classified based on priority implementation. So for each target individuals and entities concerned are identified.

Iii) determine foreign entities in direct contact with the system. At this stage it is a system diagram of text that specifies the index field.

Iv) determining the limiting factors of the project. In other words, the risk the success of the project.

V) to determine the exact scope of the project. Specific requirements and verifies its customers.

Vi) to present solutions.

Vii) economic analysis of the project. The cost of hardware, software, people, places and time.

 

 

امکان سنجی زمان بندی

در صورتی که زمان تکمیل پروژه بیش از حد طولانی شود،قبل از اینکه مفید باشد ممکن است دچار شکست شود.معمولا این به این معنی است که تخمین بزنیم که توسعه یک سیستم چقدر طول می کشد و آیا می توان آن را در یک بازه زمانی و با استفاده از برخی از روش ها مانند دوره بازگشت (payback period) تکمیل نمود.امکان سنجی زمان بندی مقیاسی است برای این که زمان بندی یک پروژه تا چه حد منطقی است.با داشتن توان فنی موجود،آیا موعدهای پروژه منطقی هستند؟برخی از پروژه ها با موعدهای مشخص شروع می شوند و شما باید تعیین کنید که این موعدها آیا اجباری هستند یا تنها زمان های مطلوب می باشند. به خواندن ادامه دهید

امکان سنجی فنی

ارزیابی امکان سنجی فنی بر روی به دست آوردن یک درک از منابع فنی موجود در سازمان و امکان استفاده از آن ها در زمان نیاز در سیستم پیشنهادی تمرکز دارد و یک ارزیابی از سخت افزار و نرم افزار موجود و این که تا چه حد با سیستم پیشنهادی همخوانی دارند را فراهم می کند.

امکان سنجی اقتصادی

هدف بررسی امکان سنجی اقتصادی،تعیین مزایای مثبت اقتصادی برای سازمانی است که سیستم پیشنهادی برای آن فراهم می شود و شامل اندازه گیری و شناسایی تمام مزایای مورد انتظار می شود.این ارزیابی معمولا دارای یک تحلیل هزینه/سود می شود.

To evaluate the economic feasibility, determine the positive economic benefits to an organization that the proposed system provides for it and includes measurements and identify all the expected benefits. This assessment usually has a cost / benefit analysis will be.