تغيير نام جواز تاسيس

Rate this post

عنوان : تغییر نام جواز تاسیس

هدف :تغییر نام جواز تاسیس
دامنه عملكرد:استان
تعاريف : بر اساس درخواست كتبي دارنده جواز تاسيس و ارائه مدارك لازم بر حسب نوع درخواست (از شخص حقيقي به حقيقي و يا شخص حقوقي ) تغيير نام انجام ميشود.
مدت زمان انجام كار : برحسب شرایط متغیر است
مراحل و شرح اقدامات :
۱٫ تکمیل فرم درخواست و ارسال به دبيرخانه

۲٫ ارسال به رئيس
۳٫ ارسال به كارشناس

۴٫ بررسي درخواست و كنترل مدارك مورد نياز توسط كارشناس مربوطه
۵٫ تايپ فرم تغيير نام توسط كارشناس

۶٫ ثبت در واحد كامپيوتر

۷٫ تائيد كارشناس، رئيس و معاونت
مدارک موردنیاز:
۱٫ فرم تغییر نام جواز تاسیس
۲٫ سند صلح حقوقي
۳٫ مدارك شركت (درصورت تغييرنام از شخصيت حقيقي به حقوقي ) 

Title: Change the name of the establishment license
Purpose: To change the name of the establishment license
The scope of operation: Province
Definitions: the written request of the holder of a license to establish and provide the necessary documents by the type of request (from an individual to a natural or legal person) is done to change the name.
Duration of work: according to changing conditions.
Steps and proceedings:
۱٫ Complete the application form and send to the Secretariat

۲٫ Write to the President
۳٫ Send the expert

۴٫ Evaluation and control documents required by the relevant expert
۵٫ Type the name change form by experts

۶٫ registration of computer courses

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *