مدارک لازم جهت صدور و تمدید پروانه ساخت

Rate this post

۱- دارا بودن پروانه تاسیس و بهره برداری و پروانه مسئول فنی

۲- تکمیل وارائه فرم درخواست صدور پروانه ساخت ( تکمیل و امضاء شده توسط مسئول فنی )

۳- ارائه فرم برچسب با مطالب مندرج بر روی آن

۴-ارائه تصدیق ثبت نام نهایی محصول

۵- ارائه فیش بانکی، جهت صدور پروانه، مطابق تصویب نامه هیات وزیران که برحسب مورد اعلام می شود.

۶- درخصوص تمدید پروانه های ساخت ارائه اصل پروانه های ساخت، قبلی و رعایت مفاد بند ۱ و ۲ و ۳ و ۴ الزامی است.

۱٫ The establishment and operation of having butterflies and moths Technical Officer

۲٫ خذ جوازComplete the application form and providing Licensing building (completed and signed by the Technical Director)

۳٫ The presentation of the material contained on the form tag

۴٫ Registration Verification provide the final product

۵٫ Provide the bank receipt, licensing, according to a Council of Ministers approved the terms to be announced.

۶٫ regarding the extension of construction permits presentation of building permits, previous and subject to the provisions of paragraph 1, 2, 3 and 4 is required.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *