پروانه اکتشاف و مراحل صدورآن

Rate this post

پروانه اكتشاف مجوزي است كه براي انجام عمليات اكتشافي مواد معدني در محدوده مشخص از طرف وزارت صنايع و معادن صادر ميگردد .

مراحل صدور:

الف- دريافت فرم درخواست صدور پروانه و سه برگ نقشه توپوگرافي به مقياس ۲۵۰۰۰۰ از منطقه مورد نظر .

ب- ترسيم دقيق محدوده درخواستي برروي نقشه ها توسط متقاضي در راستاي طول و عرض جغرافيايي .

پ-تكميل فرم درخواست و اعلام مشخصات محدوده ترسيم شده بر روي نقشه ها در فرم مزبور .

ج- تسليم مدارك فوق به انضمام فتوكپي شناسنامه و يا رونوشت اساسنامه و اگهي ثبت آخرين تغييرات به دفتر سازمان .

چ-دريافت يك برگ از نقشه هاي مهر و امضا شده به عنوان رسيد ثبت در دفتر سازمان .

ح-رسيدگي به درخواست متقاضي حداكثر ظرف مدت ۷ روز .

خ-در صورت بلامعارض بودن متقاضي ظرف مدت ۴ ماه ، مدارك بندهاي ۸ تا ۱۲ ذيل را بايد به سازمان ارائه نمايد .

د- تكميل و ارائه تعهد نامه مربوط به انجام عمليات اكتشاف با رعايت ضوابط .

ر- معرفي مسئول فني مورد تاييد سازمان نظام مهندسي معدن استان جهت ميله گذاري .

ز- ميله گذاري در محدوده اكتشافي به درخواست متقاضي توسط سازمان .

س- پي گيري اخذ مجوزهاي لازم از ارگانهاي ذيربط بر حسب ضرورت .

ش- تهيه طرح اكتشافي متناسب با ماده يا مواد معدني موجود در محدوده بلامعارض .

ن- بررسي طرح اكتشاف پيشنهادي و اقدام لازم جهت صدور پروانه اكتشاف.

و- در صورت داشتن منع قانوني مدارك به متقاضي عودت داده ميشود.

ه- امور مربوط به متقاضيان خارجي پروانه اكتشاف در ستاد وزارت انجام ميگردد .

ي- ارسال فرم قرارداد مسئول فني واجد شرايط كه به تائيد سازمان نظام مهندسي معدن نيز رسيده باشد جهت دوره اكتشاف .

Permit exploration license for mineral exploration within the limits specified by the Ministry of Industries and Mines issued.

Issued steps:

A license application and receive three leaves topographical map of the region of 250,000.

B. drawing strict boundaries on maps requested by the applicant in order to longitude and latitude.

C-completed application form with range specifications outlined on the map in the form.

(C) photocopy of birth certificate and a copy submitted to the above documents, including the Constitution and ad Sign latest changes to the organization’s office.

Leaves no-receipt of a signed maps as was recorded in the office.

H-addressed to the applicant within 7 days.

Well, if the applicant unclaimed within 4 months, paragraphs 8 to 12 of the following documents must be presented to the organization.

(D) a commitment to provide complete and operations related to exploration to meet the criteria.

R- responsible for the technical report confirmed Mining Engineering Organization for nailing province.

(G) the applicant by the nailing of the exploration area.

S- pursue obtaining the necessary permits from the relevant agencies as necessary.

Sh- plan in accordance with Article or mineral exploration in the area unclaimed.

N- study and action plan proposed exploration license for exploration.

(F) In the event of a legal prohibition of documents are returned to the applicant.

(E) exploration license in Ministry of foreign affairs of the applicants carried out.

J- form contract which confirms the technical requirements for school Exploration Mining Engineering Organization is reached.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *