سرفصل های مطالعات امکان سنجي

Rate this post

بخش اقتصادي

اطلاعات مربوط به مکان پروژه، دستيابي به نيروي انساني متخصص يا ساده، امکانات عمومي مورد نياز مانند آب، برق و انرژي، راه هاي دسترسي به محل اجراي پروژه و تاثيرات اقتصادي اجراي پروژه در سطوح منطقه اي، ملي و بين المللي در اين بخش مورد بررسي قرار مي گيرد.

بخش بازار

اطلاعات مربوط به مديريت و سازمان فروش، ابعاد و شرايط بازار، برنامه بازار براي فروش محصول يا خروجي پروژه، ابعاد رقابت در بازار و ميزان تعهد به مشتريان و ذي نفعان سازمان در اين بخش از گزارش درج مي شود.

بخش فني

بخش فني در هر گزارش مطالعات امکان سنجي بايد توسط افراد يا گروه هايي نوشته شود که پيش از آن در طراحي، اجرا يا تجزيه و تحليل فرآيندها در پروژه هاي مشابه داراي تجربه و سابقه باشند. در اين بخش بايد در ابتدا مناسب بودن محل اجراي پروژه با در نظر گرفتن الزامات طرح و همچنين تبعات ناشي از اجرا در مکان و منطقه مورد نظر، بررسي شود. بديهي است که کليه بخش هاي گزارش و از جمله بخش فني بايد مبتني بر داده هاي معتبر و اطلاعات کافي و مستند به منظور دستيابي به تجزيه و تحليل و نتيجه معتبر باشد. اين بخش همچنين بايد کليه محدوديت هاي موجود در اجراي پروژه را مشخص نموده، هر عاملي که بر پيشبرد و موفقيت طرح تاثيرگذار مي باشد را بيان نمايد. هزينه هاي اجرا و توسعه پروژه نيز بايد برآورد شده و مشخص گردد ميزان دقت برآورد صورت گرفته تا چه حد بوده و در انجام تخمين مذکور چه فرضياتي لحاظ شده اند. ساير مشخصات و الزامات فني پروژه مانند محاسبات مهندسي، طراحي هاي صورت گرفته، فرآيندهاي موجود در پروژه و… در بخش فني بايد به دقت تشريح شود.

بخش مالي

اين بخش از گزارش شامل انجام محاسبات مالي مربوط به هزينه ها و درآمدهاي پروژه و بررسي ميزان توانمندي پروژه در جبران هزينه ها، تخمين گردش مالي پروژه، ميزان اعتبار اوليه موجود نزد صاحبان سرمايه به منظور راه اندازي و اداره پروژه قبل از درآمدزايي (که شامل تامين هزينه هاي مربوط به تامين مواد اوليه، حقوق و دستمزد، هزينه هاي جاري پروژه و… مي باشد) محاسبه نقطه سر به سر، نرخ بازگشت سرمايه و ساير اطلاعات مالي مورد نياز سرمايه گذاران است.

بخش مديريت

اين بخش شامل بررسي سوابق تحصيلي، کاري و تجربي مديران پروژه به منظور بررسي ميزان  شرايط مدنظر سرمايه گذار يا مرجع بررسي کننده، ترتيب قرارگيري بخش هاي گفته شده دچار تغيير خواهد شد. لازم به يادآوري است که عناوين ذکر شده در حکم سرفصل هاي کلي و در برگيرنده حداقل موارد براي تهيه يک گزارش کامل و جامع از نتايج مطالعات امکان سنجي مي باشد.

Economic Sector

Information on project location, access to skilled manpower or simple, public facilities needed such as water, electricity and energy, access to the project and the economic impact of projects at regional, national and international in this section investigated.

market segment

Information on management and sales organization, size and market conditions, market the program to sell your product or project output, the size of market competition and the level of commitment to customer and stakeholder organizations to be included in this section of the report.

Technical Department

The technical part of the feasibility study report must be written by individuals or groups that earlier in the design, implementation and analysis processes are in similar projects with experience. This section should be right at the beginning of the project taking into account the requirements and consequences of the implementation plan in place and the area checked. It is clear that all sectors, including the technical report should be based on reliable data and sufficient information and documentation in order to analyze the results to be valid. This section should also identify any limitations in project implementation, progress and success of any factor which is influencing the present. Implementation and project development costs should be estimated and determine the accuracy of the estimations made in estimating the extent to which the assumptions are considered. Other specifications and technical requirements of the project, such as engineering calculations, designs made processes in the project and should be described in the technical section.

Financial sector

This section of the report includes the financial calculations of costs and revenues of the project and evaluate potential projects in compensation costs, project cash flow estimates, the amount of credit available to the owners of capital to set up and run the project before income (including expenses related to the supply of raw materials, wages, cost of the project and is now) the calculation of break-even rate of return and other financial information required by investors.

Owner

This section includes the study of academic background, and work experience project managers to determine the necessary conditions for the investor or the examining body, said part of the placement will be changed. It should be noted that the titles listed as the general topics and include at least the items to create a comprehensive report of the results of the feasibility study.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *