مدارك موردنيازصدور پروانه فني مهندسي در بخش صنعت و معدن

Rate this post
 1. فرم درخواست
 1. فرم پرسشنامه
 1. عضويت در يكي از تشكلهاي مهندسي يا صنعتي و تاييد فعاليت متقاضي در ارائه خدمات فني مهندسي در زمينه مورد درخواست
 1. تصاويرمدرك تحصيلي ،شناسنامه و كارت پايان خدمت يا معافيت دايم(ويژه آقايان) ۳ نفر از اعضاي هيات مديره با مدرك مرتبط در زمينه فعاليت فني مهندسي مورد تقاضا

 1. تصوير دوره هاي تخصصي گذارنده
 1. تصوير قراردادهاي به اتمام رسيده از زمان صدورجواز فني مهندسي و همچنين حسن انجام كار يكي از قراردادهاي ارايه شده
 1. تصوير اظهار نامه ثبت شركت در روزنامه رسمي
 1. تصويراگهي آخرين تغييرات شركت ، در روزنامه رسمي
 1. نشاني كامل پستي ثبت شده متقاضي در آگهي تاسيس شركت در روزنامه رسمي متقاضي به همراه كدپستي ۱۰ رقمي
 2. ۱٫ Application

  ۲٫ Form

  ۳٫ Membership in one of the engineering or industrial organizations and verify the applicant to provide technical and engineering services in the field of application

  ۴٫ Tsavyrmdrk education, citizenship card or permanent exemption at the end of the service (especially males) 3 members of the Board of Directors with a relevant degree in the field of technical activity on demand

  ۵٫ specialized course setter image

  ۶٫ Picture contracts completed the engineering and performance of work permits issued by one of the contracts

  ۷٫ registration of the company’s image in the Official Gazette

  ۸٫ Tsvyrag·hy recent changes to company, in the Official Gazette

  ۹٫ The full postal address of the applicant in the notice of establishment of companies registered in the Official Gazette of the applicant with 10-digit postal code

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *