مدارک لازم جهت صدور پروانه تاسیس و بهره برداری

Rate this post

۱- درخواست کتبی به عنوان اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی مربوطه

۲- ارائه تصویر پشت و روی برابر اصل شده پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنایع یا ادارات تابعه یا در موارد مربوطه، از وزارت جهاد .

۳- تکمیل و ارائه فرم تاسیس ( که توسط اداره نظارت، تحویل متقاضی می شود. ضمنا کلیه صفحات فرم مذکور، پس از تکمیل، باید به تایید مسئول اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی رسیده و ممهور به مهر دانشگاه مربوطه باشد.)

۴- نشانی کامل محل ( با رسم کروکی )

۵- ارائه کروکی نقشه محل با ذکر متراژ کلیه قسمتهای مختلف ( سالن تولید، بسته بندی، انبار مواد اولیه، انبار محصولات ساخته شده، آزمایشگاه، سرویسهای بهداشتی کارگران و غیره). کروکی می بایست در محل توسط کارشناسان مربوطه بررسی و درصورت تائید، مهرو و امضاء شود.

۶- ارائه مدارک مربوط به ثبت شرکت ( اگر موسسه، شرکت باشد) و ارائه روزنامه رسمی،

۷- هرگونه تغییر نام، تغییر محل، تغییر نوع تولیدات و غیره لازم است در پروانه صادره از طرف اداره کل صنایع یا جهاد کشاورزی اصلاح و تصویر پشت و روی برابر اصل شده پروانه مزبور ارائه گردد.

۸- ارائه تصویر تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست ( بغیر از شهرهای صنعتی ) در پاره ای موارد با توجه به نوع محصول که اثرات سوء بر محیط اطراف داشته باشد.

۹- ارائه تاییدیه بهداشتی در مورد سیستم آب و فاضلاب و سایر موارد مربوطه با توجه به نوع محصول و در صورت نیاز .

۱۰- بازدید از موسسه، جهت تکمیل فرم بهره برداری که می تواند همزمان با بررسی کروکی موضوع بند ۵ باشد.

۱۱- تطبیق موسسه با حداقل ضوابط فنی و بهداشتی مربوط به هر نوع محصول .

۱۲- تائیدیه کارشناس و یا کارشناسان بازدید کننده درقسمت مربوطه، ضمنا کله نسخ باید ممهور به مهر اداره نظارت و مسئول مربوطه باشد.

۱۳- در مواقع اصلاح یا تغییر خطوط پروانه های تاسیس و بهره برداری، ارائه مدارک مربوطه به بندهای یکم، دوم، سوم، پنجم و نیز اصل پروانه ها تاسیس و بهره برداری، جهت اصلاح ضروریست.

۱٫ A written request as food and hygiene Administration

۲٫ The front and back image of the original operating license was valid or relevant departments of the Ministry of Industry or the Ministry.

۳٫ Complete and submit the form established (by the Administration, the applicant will be delivered. In addition, all pages of the form, once completed, must be approved by the Food and Health Administration is reached and the university seal.)

۴٫ Address perfect location (by drawing Cabriolet)

۵٫ Provide sketch map of the area with all the different parts (theater production, packaging, storage of raw materials, finished products warehouse, laboratory, health service workers, etc.). Cherokee should be in place by relevant experts reviewed and approved, and signed Tooling.

۶٫ Provide evidence of registration (if firm, corporation) and providing the official gazette,

۷٫ Any change name, change location, change the type of production, etc. is required in the permit issued by the Ministry of Industry or Agriculture Improvement front and back of the original image of the license should be provided.

۸٫ Presentation picture EPA approval (except industrial cities) in some cases due to the type of product that have adverse effects on the environment.

۹٫ provide health certificates in the water and sewage systems, and other relevant cases according to the type of product and, if needed.

۱۰٫ Visit the Institute for the operation form that can be completed simultaneously with the review referred to in paragraph 5 is convertible.

۱۱٫ The implementation of the minimum standards of technical and health of each type of product.

۱۲٫ Confirmation of an expert or experts visitor relevant part, head of prescriptions should also stamp and Supervision Department is in charge.

۱۳٫ In case of modification or change lanes establishment and operation licenses, the relevant documents to the provisions of the first, second, third, fifth and also the establishment and operation licenses for modification necessary.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *