معافیت مالیاتی شرکتهای نرم افزاری دارای پروانه بهره برداری

Rate this post

طبق ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود،از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد(۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به ميزان صد درصد(۱۰۰%) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده(۱۰۵) اين قانون معاف هستند.

با تـوجه به بـند ب مـاده ۱۵۹ قانون برنامه پنـجساله پنـجم تـوسـعه(۱۳۹۴- ۱۳۹۰) ميـزان معـافيت مـالياتي واحـدهاي صنـعتي و مـعدني مـناطـق کمتر توسعه يافته تا سقف معافيتهاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري- صنعتي افزايش مي يابد، بنابراين واحدهاي توليدي مشمول معافيتموضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م مستقر در مناطق کمتر توسعه يافته که از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و تا پايان دوره برنامه پنجم توسعه از طرف وزارتخـانه هاي ذيـربط بـراي آنـها پـروانه بـهره برداري اصلي صادر يا قرارداد استـخراج و فـروش منـعقد شـده و يا مـي شود ميزان معافيت آنها در صورت رعايت مقررات تا ۲۰ سال نسبت به درآمد مشمول ماليات ابرازي مي باشد.

۱- سرمايه گذاري:

مجموعه اقداماتي همچون خريد زمين و ساختمان يا احداث ساختمان(اعم از اينکه در واحد قبلي و يا زمين خريداري شده)، خريد و نصب تجهيزات، تأسيسات و ماشين آلات، سرمايه گذاري تلقي مي گردد.

نصب ماشين آلات و تجهيزات به منظور افزايش ظرفيت توليد در همان واحد توليدي و معدني، از مصاديق سرمايه گذاري به منظور ايجاد واحد توليدي جديد، جهت برخورداري از معافيت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم تلقي نمي گردد.

۲- واحدهاي توليدي يا معدني:

به واحدهايي اطلاق مي گردد که با سرمايه گذاري در مکان معين به منظور توليد، مونتاژ، فرآوري، بسته بندي محصول مشخص و بهره برداري و استخراج از معادن از وزارتخانه ذيربط پروانه بهره برداري دريافت و يا قرارداد استخراج و فروش منعقد نموده اند.

۳- واحد توليدي يا معدني جديد:

به واحدهايي اطلاق مي گردد که با سرمايه گذاري جديد و اخذ پروانه بهره برداري مستقل براي واحد توليدي يا معدني از وزارتخانه ذيربط، اقدام به توليد يا استخراج نمايند. بديهي است توسعه، بازسازي، نوسازي يا تکميل واحدهاي موجود توليدي و معدني به عنوان واحد توليدي يا معدني جديد تلقي نخواهد شد.

 

۴- معافيت مالياتي ماده ۱۳۲ ق.م.م با توجه به قسمت اخير ماده مزبور، شامل واحدهاي توليدي يا معدني متعلق به اشخاص حقوقي بخش هاي تعاوني و خصوصي مي گردد.(شرکتهايي که بيش از ۵۰% سرمايه آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين شرکتهايي که بيش از ۵۰% سهام آنها توأماً متعلق به دولت و اشخاص ياد شده باشد امکان برخورداري از اين معافيت را دارا نمي باشند.)

۵- شرط لازم جهت امکان برخورداري از معافيت موضوع اين ماده اخذ پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي ذيربط مي باشد.

۵-۱- واحدهاي توليدي و معدني از حيث برخورداري از معافيت اين ماده ، تابع مقررات و ضوابط مالياتي زمان صدور پروانه بهره برداري خواهند بود.

۵-۲- واحدهايي که داراي پروانه بهره برداري موقت بوده و سپس موفق به اخذ پروانه بهره برداري دائم گرديده اند از حيث اعمال معافيت مشمول مقررات زمان صدور اولين پروانه بهره برداري موقت خواهند بود.

۵-۳- تاريخ صدور اولين پروانه بهره برداري يا قرارداد استخراج و فروش واحدهاي توليدي يا معدني، حسب مورد مبدأ شروع معافيت خواهد بود. در صورتي که به موجب دفاتر اسناد و مدارک احراز گردد که واحد توليدي قبل از تاريخ صدور پروانه بهره برداري، محصولات توليدي خود را به فروش رسانده،شش ماه پس از تاريخ اولين فروش (در مورد واحدهاي توليدي خودرو، اولين خودروي فروخته شده) در صورت تقدم بر تاريخ صدور پروانه بهره برداري، مبدأ شروع معافيت خواهد بود.

۶- واحدهاي صنعتي جديد که با استفاده از معافيت هاي مندرج در ماده۱۳۸ ق.م.م تأسيس مي شوند نمي توانند از معافيت هاي مالياتيموضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م استفاده نمايند.(تبصره ۲ ماده ۱۳۸ ق.م.م)

۷- بروز هر گونه وقفه در فعاليت و تحليلي واحدهاي برخوردار از معافيت، پس از شروع دوره معافيت، موجب افزايش، تجديد و يا تمديد، در مدت معافيت نخواهد بود.

۸- معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م شامل واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع ۱۲۰کيلومتري مرکز تهران و ۵۰کيلومتري مرکز اصفهان و۳۰ کيلومتري مراکز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري به استثناي واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات با تأييد وازتخانه هاي ذيربط (با توجه به تصويب نامه شماره۱۹۸۸۲۷/ت۴۶۰۰۸ ک مورخ۱۰/۱۰/۱۳۹۰و نامه شماره ۱۴۹۲۷۸/۱۵۹۹۳مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ معاون محترم حقوقي رئيس جمهور) نخواهد بود.

۹- تعويض ماشين آلات قبلي و نصب ماشين آلات جديد حتي با صدور پروانه بهره برداري جديد، موجب تمديد و يا استفاده مجدد از معافيت نخواهد بود.

۱۰- در صورت واگذاري واحدهاي داراي شرايط استفاده از معافيت و همچنين متعلق به اشخاص حقيقي و يا اشخاص حقوقي دولتي(که به لحاظ نوع شخيصت واحد توليدي نمي توانند از معافيت برخوردار گردند) به ساير اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني منتقل گردد، مبناي شروع دوره معافيت واحد توليدي براي انتقال گيرنده، تاريخ صدور پروانه بهره برداري يا بهره برداري انتقال دهنده حسب مورد با رعايت ضوابط اجرايي موضوعتبصره ۴ ماده ۱۳۲ ق.م.م مي باشد و انتقال گيرنده از تاريخ تغيير مالکيت و در ادامه مدت نسبت به باقيمانده زمان امکان برخورداري از معافيت را دارا خواهد بود.

۱۱- براي پروانه بهره برداري مکمل، متمم، جايگزين که در راستاي پروانه بهره برداري اوليه/ اصلي صادر مي شود، ابتدا مي بايست بررسيهاي لازم با توجه به قوانين و مقررات زمان صدور اينگونه پروانه ها از نظر تعلق يا عدم تعلق معافيت بدون در نظر گرفتن نوع و ماهيت پروانه بهره برداري به عمل آيد و در صورت دارا بودن شرايط متعلق معافيت، مبدأ شروع و پايان دوره معافيت با درنظر گرفتن پروانه بهره برداري اوليه/ اصلي خواهد بود. براي کالاهاي جديد مندرج در پروانه بهره برداري مکمل، متمم، جايگزين و … با رعايت مقررات زمان صدور اينگونه پروانه ها(از حيث مدت و درصد معافيت) صرفاً در ادامه معافيت پروانه بهره برداري اوليه امکان برخورداري از معافيت مقرر را خواهند داشت.بديهي است در اين صورت مدت معافيت براي کالاهاي جديد از مدت معافيت طبق مقررات زمان صدور پروانه مکمل، متمم، جايگزين و … بيشتر نخواهد بود.

۱۲- مستعمل بودن ماشين آلات توليدي واحدهاي توليدي جديد که از ساير واحدهاي توليدي خريداري و در واحد کاملاً جديد از نظر مکاني نصب و راه اندازي گردند در صورت دارا بودن شرايط مانع از برخورداري از معافيت نخواهد بود.

۱۳- اخذ پروانه بهره برداري يا انعقاد قرارداد استخراج و فروش جديد براي بخشي از محدوده يک واحد معدني که قبلاً براي آن پروانه بهره برداري صادر يا قرارداداستخراج و فروش منعقد شده است مبناي اعمال معافيت جديد نخواهد بود، ليکن صدور پروانه بهره برداري يا انعقاد استخراج و فروش جديد به استناد گواهي کشف جديد با رعايت مقررات امکان برخورداري از اين معافيت را به عنوان واحد معدني جديد دارا مي باشد.

۱۴- عدم تسليم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود وزيان در هر يک از سنوات دوره معافيت موجب عدم استفاده واحدهاي توليدي و معدني از معافيت در آن سال خواهد بود. بديهي است عدم استفاده از معافيت طي هر يک از سنوات در دوره معافيت،موجب افزايش(جايگزيني) مدت معافيت نخواهد بود.

۱۵- درآمد حاصل از فروش ضايعات کالاهاي توليدي و خدمات انجام شده به وسيله ماشين آلات توليدي( توليد کالاي مندرج در پروانه بهره برداري) در دوره معافيت مشمول معافيت خواهد بود. ضمناً درآمد حاصل از توليد کارمزدي(توليد بر اساس سفارش صاحب کالا) واحدهاي توليدي و معدني نيز در دوره معافيت، مشمول معافيت اين ماده وفق مقررات خواهد بود.

۱۶- درآمدهاي کتمان شده و درآمدهاي حاصل از توليدات فاقد پروانه بهره برداري براي کليه واحدها و همچنين هزينه هاي برگشتي مازاد بر درآمد مشمول ماليات ابرازي واحدهاي توليدي يا معدني که پروانه بهره برداري آنها پس از سال ۱۳۸۱ صادر شده است مشمول معافيت نمي باشد.

۱۷- زيان دوران معافيت که از طريق رسيدگي به دفاتر و با توجه به مقررات، توسط ادارات امور مالياتي احراز گردد، صرفاً به ميزان زيان بخش غير معاف (به نسبت سهم ۲۰% از زيان ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني برخوردار از ۸۰% معافيت) آن قابل استهلاک از درآمد مشمول ماليات سال يا سالهاي بعد خواهد بود.

۱۸- تعيين ظرفيت واحدهاي توليدي، مبناي اعمال معافيت جديد نخواهد بود و توليد مازاد بر ظرفيت مندرج در پروانه بهره برداري نيز در دوران معافيت در صورت عدم استفاده از معافيت موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالياتهاي مستقيم، مشمول معافيت مي باشد.

۱۹- چنانچه واحد توليدي يا معدني در تاريخ اخذ پروانه بهره برداري يا انعقاد قرارداد استخراج و فروش،در مناطق کمتر توسعه يافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه يافتگي از منطقه مؤثر در کاهش مدت معافيت نخواهد بود. همچنين واحدهاي توليدي يا معدني که در تاريخ اخذ پروانه بهره برداري يا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه يافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمتر توسعه يافته اضافه گردد امکان برخورداري از مزاياي مناطق کمتر توسعه موضوع قسمت اخير ماده ۱۳۲ ق.م.م را نخواهند داشت.

is signed, the date of commencement of exploitation or extraction of eighty percent (80%) and for four years and in less developed regions the amount of one hundred percent (100%) for a period of ten years from the taxes referred to in Article (105) the law exempted.

According to paragraph B of Article 159 of the fifth development plan (1394- 1390) of industrial and mining tax exemption ceiling for the least developed areas in commercial-industrial free zones increases, so Mafytmvzv production units subject to Article 132 located in the less-developed Direct Tax Act from the date of entry into force of the law and to the end of the fifth development plan of the ministry for their main export operation license or mining and sale contract was signed or the amount of they face up to 20 years exemption provisions are expressed relative to taxable income.

۱٫ Investment:

Collection measures such as purchasing land and building or construction (whether in the previous unit or purchased land), the purchase and installation of equipment, facilities, machinery, is considered investment.

Installation of machinery and equipment to increase production capacity at the factory and mine, from the examples of investment to create new production unit, for receiving the exemption under Article 132 Amendment of direct taxation shall not be considered.

۲٫ manufacturing or mining units:

Refers to units that by investing in a particular place for the purpose of manufacturing, assembling, processing, packaging certain crops and farming and mining exploitation licenses from relevant ministries have signed a receipt or contract to extract and sell.

۳٫ The mineral production unit or New:

Refers to units with new investors and independent production unit or mineral exploitation license from the relevant ministries, to produce or extract. Obviously, development, reconstruction, renovation or completion of existing production units and mining shall not be considered as new production units or mineral.

۴٫ Article 132 of Direct Tax Act tax exemption with respect to the latter part of the material, manufacturing or mining units belonging to legal entities are cooperative and private sectors. (Companies with more than 50% of their capital owned by institutions non-governmental public and companies together they represent more than 50% stake is owned by the state and the above mentioned persons do not have the possibility of having this exemption.)

۵٫ The necessary condition for the possibility of obtaining exploitation permit exemptions mentioned in this article is relevant ministries.

۵٫۱ producer and mineral units in terms of having the exemption of this Article, subject to the issuance of exploitation permit will be tax regulations.

۵-۲ units that have succeeded in obtaining the exploitation permit is temporary and then permanent operating license has been applied in respect of the exemption will be subject to the issuance of the temporary operating license.

۵٫۳ date of issue of the exploitation license or contract manufacturing or mineral extraction and sale of units, as the case may be the origin of the exemption. In the event that the unit would be established Office documents before date of issuance of operating license, our products are sold, six months after the date of first sale (in the case of automobile manufacturing units, the first car sold) in prior to the date of issue of licenses for operation, start of origin would be exempt.

۶٫ The new industrial units established by the exemptions mentioned in Article 138 of Direct Tax Act can not be of use exemptions Malyatymvzv Article 132 of Direct Tax Act. (Clause 2, Article 138 of Direct Tax Act)

۷٫ cause any interruption in its activities and analytical units of the exemption, the exemption period, increased, renewed or extended, will not be in the exemption period.

۸٫ The tax exemption referred to in Article 132 Direct Tax Act includes producer and mineral units based in Tehran and 50 kilometers from the center of the radius of 120 km from the center and 30 km from the provincial capitals and cities with more than three hundred thousand people according to the last census with the exception of information technology production units with the approval of the relevant Vaztkhanh (according to decree No. 198,827 / d k 46008 dated 10/10/1390 and No. 149278/15993 dated 10.27.1391 legal deputy president) will not.

۹٫ Replace the old machines and installing new machinery or by issuing new operating license would not be renewed or re-use exemption.

۱۰٫ In the event of transfer of units with the terms of the exemption, and owned by private parties or government entities (that in terms of Shkhyst unit can not enjoy the exemption) be transferred to other legal persons of private and cooperative basis periodbenefit from the exemptions will have.

۱۱٫ The exploitation permit supplementary, complementary, alternative operating license in line with the primary / main issue. First, studies should be according to rules and regulations regarding the issuance of such licenses belonging or not belonging exemption regardlessNew Products stipulated in the exploitation license for supplementary, complementary, alternative and with the provisions of the issuance of such licenses (in terms of duration and percent exemption) only exemption to continue operating license of the possibility of exemption will be provided. it is obvious that in this case the exemption period for new producer for exemption under the provisions of the Licensing supplementary, complementary, alternative, and not more.

۱۳٫ The exploitation license or contract for part of a single mineral extraction and sale of new exploitation permit previously issued to it or Qrardadastkhraj and sales have been concluded on the new exemption will not be applied, however, permit the conclusion exploitation and extraction of Buy new testimonies and new discovery with the provisions of this exemption option is a new mining unit.

۱۴٫ Non-submission of tax return, balance sheet and profit and loss account for each of the years of grace period causes the producer and mineral units of exemptions in the year. Obviously, the lack of exemptions in each of the years in the grace period, increased Alternative exemption period will be.

۱۵٫ Proceeds from the sale of goods produced and services rendered by machinery waste production (producing goods under the exploitation permit) in the grace period will be exempted. The service charge income from production (production based on the product) producer and mineral units in the grace period, will be exempted accordance with the provisions of this Article.

۱۷٫ exemption from income during the investigation of the registers and according to the regulations, be established by the Tax Office, only the non-exempt portion of income (20% in proportion to the loss of manufacturing, and mining activities have exemption of 80% ) depreciation of income taxable year or years it will be later.

۱۹٫ If production units or mineral exploitation license or contract in the history of mining and sales, are located in less developed areas, lack of development in the area would not be effective in reducing the exemption period.Article 132 of Direct Tax Act will not.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *