فرمت تهیه گزارش توجیهی فنی و مالی و اقتصادی

Rate this post

شرکت تعاونی/اتحادیه:

۱- عنوان

۲- آدرس دقیق محل اجرای طرح

۳- موضوع سرمایه گذاری طرح

۴- موضوع فعالیت شرکت تعاونی/اتحادیه طبق اساسنامه

۵- تعداداعضاء

۶- تعداداشتغالزایی طرح(فعلی…………جدید……………)

۷- آخرین سرمایه ثبتی شرکت:

۸- برآوردمیزان سرمایه گذاری کل طرح :(سرمایه ثابت……………………سرمایه درگردش……………………..)

۹- میزان سرمایه گذاری انجام شده:(به استثناءزمین)

۱۰- میزان سرمایه گذاری موردنیاز به تفکیک ثابت وجاری:

۱۱- میزان آورده نقدی متقاضی درسرمایه گذاری طرح به چه میزان می باشد:

۱۲- نوع سند محل اجرای طرح باذکرمشخصات کامل:

۱۳- مجوزات اخذشده ازمراجع ذیصلاح ومطابق باماده ۳اساسنامه ذکرگردد:

۱۴- معرفی واحدهای مشابه درمحدوده استان:

 

۱- سوابق ثبتي شركت:

  • نام شركت:
  • تاريخ، شماره و محل ثبت
  • سرمايه اوليه ثبت شده و سرمايه فعلي شركت
  • آدرس کامل پستی
  • موضوع فعاليت

۲- اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل

۳- مجوزهاي قانوني

۴- توانمندی های بالفعل و بالقوه متقاضی

۵- سوابق تسهیلات دریافتی

۶- مطالعات فنی

– محل اجرای پروژه

– تشریح خط تولید

– فلوچارت تولید

۷- برآورد مواداولیه مصرفی سالیانه طرح

۸- وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال

۹- بررسي تأسيسات و امكانات زيربنايي مورد نياز طرح

۱۰- برنامه میزان تولیددرسالهای مختلف وبرآوردفروش

۱۱- هزینه تعمیرات و استهلاک

۱۲- برآورد سرمایه در گردش طرح

۱۳- جدول منابع ونحوه تامین سرمایه گذاری موردنیاز

۱۴- برآورد هزینه های ثابت و متغیر

۱۵-پیش بینی حساب عملکرد سود(زیان )پروژه

۱۶- نتیجه گیری وپیشنهاد

 

Cooperative / association:
۱ title
۲٫ the exact address of project
۳٫ The investment plan
۴٫ Thread cooperative / association constitution
۵٫ Tdadaza’
۶٫ Tdadashtghalzayy project (current new ………… ……………)
۷٫ Last registered capital of the company:
۸٫ Bravrdmyzan total project investment (fixed capital, working capital …………………… …………. ………….)
۹٫ The amount of investment (to Astsna’zmyn)
۱۰٫ The investment required to prove the breakdown of Vjary:
۱۱٫ The applicant cash Achieve What is the plan to:
۱۲٫ Document Type Full Bazkrmshkhsat Location of the project:
Azmraj collected 13 permits authorized in accordance Bamadh 3 of the statute stated:
۱۴٫ The introduction of similar units within the province:
 

۱٫ company registration records:
• company name:
• the date, number and place of registration
• Current and capital Registered capital of the company
• full postal address
• activity
 

۲٫ The members of the Board and CEO
۳٫ The legal permits
۴٫ The capacity of potential applicants
۵٫ Records received facilities
۶٫ Technical studies
 

– Location of the project 

– Describe the production line 

– Production Flowchart
۷٫ Estimated Annual Consumption of raw materials
۸٫ the supply of manpower and employment
۹٫ study the facilities and infrastructure required for project
۱۰ programs in various Tvlyddrsalhay Vbravrdfrvsh
۱۱٫ The cost of repairs and depreciation
۱۲٫ The estimate of working capital scheme
Table 13. Supply and type of investment needed
۱۴٫ The estimated cost of fixed and variable
۱۵-predicted Account Performance Profit project
۱۶٫ Conclusions and recommendations

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *