مدارك مورد نياز جهت دریافت جواز تاسیس فنی مهندسی

Rate this post
  1. فرم درخواست
  2. تصوير مدرك تحصيلي متقاضي يا متقاضيان (در صورتيكه متقاضي شخصيت حقوقي باشد تصوير مدارك تحصيلي اعضاي هيت مديره لازم است.)
  3. تصوير شناسنامه و تصويركارت پايان خدمت (ويژه آقايان)
  4. E-mail (نشاني پست الكترونيك )
  5. نشاني كامل فرد متقاضي و يا محل دفتر كه در آگهي تاسيس شركت ثبت شده است (كد پستي ۱۰ رقمي الزامي است )

(درمورد متقاضيان حقوقي ارايه فتوكپي اساسنامه شركت ، اظهارنامه ثبت شركت وآگهي تاسيس شركت در روزنامه رسمي وآگهي آخرين تغييرات در شركت و روزنامه رسمي آن، زتقاضانامه با سر برگ شركت الزامي است)

application form
Picture degree applicant or applicant (if the applicant is a legal entity member of the board of directors is required degree image.)
Photo identification and SoftwareData carriersMemory end of service (especially for men)
E-mail (e-mail address)
Full address of the applicant or registered office is established in Advertising (10-digit Zip code is required)

(The applicants legal photocopy of the Articles of Association, the company recorded a crossing declaration establishing the company in the Official Gazette and the Official Gazette of crossing the last changes in the company, the application is required by the company leaves)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *