نحوه صدور و تمدید پروانه ساخت

Rate this post

پروانه ساخت: پروانه ساخت موسسات مشمول قانون، پس از اخذ پروانه ها تاسیس، بهره برداری و مسئول فنی صادر میگردد. برای صدور پروانه ساخت موسسه بایستی از نظر فنی و بهداشتی، مورد تایید بوه و پس از مطابقت فرمول ساخت با استانداردها و ضوابط مربوط، پروانه ساخت صادر و از اولین سری تولید، نمونه برداری شده و پس از تایید آزمایشگاه، اجازه توزیع داده می شود.

اعتبار پروانه های ساخت، در حال حاضر ۵ سال از تاریخ صدور می باشد. در پروانه ساخت، نام محصول، مشخصات بسته بندی، وزن خالص، مواد متشکله، نام و مشخصات تولید کننده و …. قید می گردد.

تمدید پروانه ساخت: کلیه مراحل تمدید پروانه ساخت، همانند صدور پروانه ساخت است، که در بند ۴ به آن اشاره شده است و برای تمدید پروانه ساخت، در صورتیکه فرمول مندرج در آن تفاوتی با فرمول قید شده در پروانه ساخت قبلی نداشته باشد دانشگاهها، می توانند راسا اقدام اخذ پروانهو چنانچه فرمول محصول، تغییر نماید. از طریق اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی، اقدام می شود.

تغییر فرمول مندرج در پروانه ساخت: در مورد محصولاتی که تغییر فرمول داشته باشند کلیه مراحل مندرج در بند ۴ لازم الاجرا است .

تغییر اوزان و تغییر نام محصول: متقاضیانی که قصد تغییر در اوزان یک محصول را دارند، بایستی مراتب را به اداره کل نظارت یا ادارات نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی استانها، اعلام و مجوز دریافت نمایند. برای تغییر نام محصول، ارائه تصدیق ثبت نام جدید، اصل پروانه ساخت قبلی و فیش بانکی، برابر تصویب نامه هیات وزیران، الزامی است.

نحوه ارسال مدارک: به منظور تسریع در امر صدور پروانه های یاد شده و درصورت آمادگی، موسسه مربوطه می تواند، مدارک مربوط به تاسیس، بهره برداری، مسئول فنی و ساخت را، همزمان تکمیل و از طریق اداره نظارت مربوطه به اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی ارسال دارند، در غیر این صورت، پس از آمادگی در هر مرحله، درخواست صدور همان پروانه را بنماید.

نحوه صدور مجوز چاپ برچسب: مجوز چاپ برچسب، برای محصولات مشمول قانون، که دارای پروانه ساخت معتبر بوده و از نظر فنی و بهداشتی نیز مورد تائید باشند، صادر می گردد. برابر ماده ۱۱ قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی م برچسبهای محصولات مشمول قانون مذکور، بایستی دارای مشخصات زیر، به زبان فارسی و خوانا باشند:‌

۱- نام و آدرس موسسه سازنده

۲- نام محصول

License: License Institutions Act, after obtaining a license for the establishment, operation and technical supervisor issued. For the issuance of building permit shall be technically Institute of Health, approved BUH and then match the standards and criteria for formulas, patents issued, and the first series-production sample confirmed after laboratory, allowed to be distributed .

Building permit, is now 5 years from date of issue. The license agreement, product name, specifications and packaging, net weight, ingredients, name and manufacturer and …. Is indicating.

Extended License: All license renewal process, as well as the issuance of building permit, which is referred to in paragraph 4 and to renew the license, if the formula set out in its previous license is no different from the formula in universities, may directly apply and if the product formulas, change. Through the Division of Food and Health, the action gets.

Change the formula set forth in the license about the products that have a formula change all the steps referred to in paragraph 4 will be binding.

Weight change and change the name of the product: Applicants who intend to change the weights of a product are, or should matter to the Division of Food and provincial health departments monitor, confirm and obtain a license. To change the name of the product, providing new registration recognize the principle of previous license and bank receipt, the adoption of a Council of Ministers is required.

How to submit documents: In order to expedite licensing these and when ready, the facility can be, documents relating to the establishment, operation, technical supervisor and construction at the same time complete and relevant through the Division of Administration food and write their health, otherwise, they are ready at any stage, to ask for the issuance of the license.

How licensing printing: printing license for the products subject to the law, which has been technically valid license and be approved health exported. Against Article 11 of the food, beverage, cosmetic labels of products subject to this law, must have the following characteristics, the Persian language and be legible:

۱٫ Name and address of the manufacturer

۲٫ Product Name

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *